Почетна О ШКОЛИ Организација рада школе
Oрганизација рада школе 2018-2019. ПДФ Штампа Ел. пошта
субота, 01 септембар 2018 08:33

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада Основна школа ''Вук Караџић'' у Сочаници остварује применом Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2018/2019. годину (''Службени гласник РС – Просветни гласник''), по њему уређује време остваривања образовно-васпитног рада , односно број наставних и радних дана у току школске 2018/2019. године као и време и трајање школског распуста.

 

 РАД ШКОЛЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У СОЧАНИЦИ

Обзиром да матична школа нема простора за рад у једној смени, одељења се деле на смене, прва и друга.

Рад у првој смени почиње у 7:30, а завршава се у 13:25 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 5, 6, 7. и 8. разреда.

Рад у другој смени почиње у 13:30, а завршава се у 17:50 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 1,2, 3. и 4. разреда.

Између часова редовне наставе је петоминутни одмор, а између другог и трећег часа је велики одмор и траје 15 минута.

Распоред звоњења по сменама је следећи:

 

 

РАД ШКОЛЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

У издвојеним одељењима у Вучи и Горњој Сочаници наставу похађају ученици од 1. до 4. разреда која се одвија у једној смени и то:

 

 

ШКОЛСКЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

  • 08. новембра 2018.- културно уметнички програм поводом Дана школе,
  • 27. јануара 2019. год. - Свети Сава-школска слава.

  • Друга недеља маја – Приредба за испраћај матураната и пријем првака,

  • Друга недеља јуна – прослава Мале матуре

  • 29-30.01.2019. год – обележавање годишњице Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 29-30.01.2019. год – обилазак спомен собе жртава Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 28.06.2019. год. – Подела сведочанстава и диплома ученицима

 

ПРАВИЛНИК

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2018)

Члан 1

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину.

Члан 2

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 3

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

Члан 5

Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 6

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. новембра 2018. године.

Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2018. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.

Члан 7

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци - на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице - 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 4. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице - 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару - 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).

Члан 9

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2019. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

Члан 11

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак, 18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.

Члан 12

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС - Просветном гласнику".

 

 

Број: 110-00-00255/2018-07  
У Београду,  4. јуна 2018. године


МИНИСТАР

Младен Шарчевић

 

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер