Почетна О ШКОЛИ Организација рада школе
Oрганизација рада школе 2019-2020. ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 23 август 2019 08:33

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада Основна школа ''Вук Караџић'' у Сочаници остварује применом Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину (''Службени гласник РС – Просветни гласник''), по њему уређује време остваривања образовно-васпитног рада , односно број наставних и радних дана у току школске 2019/2020. године као и време и трајање школског распуста.

 

 РАД ШКОЛЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У СОЧАНИЦИ

Обзиром да матична школа нема простора за рад у једној смени, одељења се деле на смене, прва и друга.

Рад у првој смени почиње у 7:30, а завршава се у 13:25 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 5, 6, 7. и 8. разреда.

Рад у другој смени почиње у 13:30, а завршава се у 17:50 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 1,2, 3. и 4. разреда.

Између часова редовне наставе је петоминутни одмор, а између другог и трећег часа је велики одмор и траје 15 минута.

Распоред звоњења по сменама је следећи:

 

 

РАД ШКОЛЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

У издвојеним одељењима у Вучи и Горњој Сочаници наставу похађају ученици од 1. до 4. разреда која се одвија у једној смени и то:

 

 

ШКОЛСКЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

  • 08. новембра 2019.- културно уметнички програм поводом Дана школе,
  • 27. јануара 2020. год. - Свети Сава-школска слава.

  • Друга недеља маја – Приредба за испраћај матураната и пријем првака,

  • Друга недеља јуна – прослава Мале матуре

  • 29-30.01.2020. год – обележавање годишњице Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 29-30.01.2020. год – обилазак спомен собе жртава Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 28.06.2020. год. – Подела сведочанстава и диплома ученицима

 

ПРАВИЛНИК

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019)

 

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон и 10/19),

 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

П Р А В И Л Н И К


О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада и школског распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину.

Члан 2.

 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада школе.

 

Члан 3.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.

Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4.

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

 

Члан 5.

 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 6.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.   Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

 

Члан 7.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).

Члан 9.

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

 

Члан 10.

 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.

 

Члан 11.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у четвртак,  18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године.

 

Члан 12.

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 13.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

 

 

Број: 110-00-101/2019-04

У Београду, 10. маја 2019.године

 

 

 

 

М И Н И С Т А Р

 

Mладен Шарчевић

 

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер